Primăria Călinești

ȘTIRI

PRIMĂRIA CĂLINEȘTI

Județul Argeș

Mihai Nistor

VICEPRIMAR

Rolul si atributiile Viceprimarului

Coordonează, verifică şi răspunde de activitatea personalului din compartimentul Gospodărie comunală şi pază,

Verifică îndeplinirea obligaţiei de semnare a condicii de prezenţă de către întreg personalul primăriei,

Urmăreşte, supraveghează şi dispune măsurile necesare pentru persoanele  ce au obligaţia prestării unor acţiuni şi lucrări de interes local în baza Legii 416/2001 privind venitul mediu garantat, precum şi OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unor ativităţi în folosul comunităţii,

Supraveghează şi  controlează lucrările de întreţinere şi reabilitare a drumurilor publice  din comună, asigură instalarea semnelor de circulaţie pentru desfăşurarea normală a traficului rutier, în condiţiile legii,

Sub coordonarea primarului, ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, împreună cu serviciile locale şi cu serviciile specializate ale statului,

Ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile legii; urmăreşte şi realizează împreună cu medicii veterinari, expedierea către crematoriu a animalelor moarte de pe teritoriul comunei, vaccinarea şi castrarea lor,

Exercită atribuţiile specifice de membru în Comisia Locală de Fond Funciar Călineşti, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă şi alte comisii stabilite prin dispoziţii special,

Sprijină activitatea de încasare a taxelor locale şi informează primarul despre derularea acestei acţiuni cu propuneri de înlăturare a neajunsurilor constate,

Sesizează în timp util primarul şi consiliul local asupra problemelor mai importante, cât şi asupra deficienţelor  din domeniile pe care le coordonează, propunând măsuri urgent pentru remedierea acestora,

Ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art.36 alin.6 lit. a) pct. 1-18 şi litera c), precum şi a bunurilor din patrimonial public şi privat al comunei,

Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, viceprimarul colaboreaza cu toate serviciile, birourile si compartimentele institutiei, care îi vor asigura tot sprijinul necesar,

Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local: iluminat public, salubritate şi alimentare cu apă,

Asigură ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor primarului şi hotărârilor consiliului local care sunt de domeniul atribuţiilor sale.

Îi sunt delegate atribuţiile de ofiţer de stare civilă în lipsa dlui primar sau a numitei Petra Elena – inspector cu atribuţii în acest sens, respectiv a numitei Gulie Mariana- referent.  

Declarații de avere și de interese

Declarație de avere – 2020

Declarație de interese – 2020

Translate »