Primăria Călinești

PRIMĂRIA CĂLINEȘTI

Județul Argeș

INFORMARE – În atenția proprietarilor de imobile din comuna Călinești.

05/01/2023

În temeiul ART. 15 din ORDONANŢĂ nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol, obligaţiile cu privire la registrul agricol se aduc la cunoştinţa persoanelor fizice, precum şi a celor juridice, prin grija secretarului comunei, oraşului, municipiului şi al sectorului municipiului Bucureşti, prin publicarea pe pagina de internet a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

    Drept urmare, vă aducem la cunoștință următoarele:

        ART. 11   (1) Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
  a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

   c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.
 (2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea « report din oficiu» la rubrica « semnătura declarantului» .

Last modified: 05/01/2023

Comments are closed.

Translate »